Statut Polskiej Szkoły Społecznej im. Marka Grechuty w Porsgrunn (Norwegia).

I – Podstawa prawna

Polska Szkoła Społeczna i Przedszkole im. Marka Grechuty w Porsgrunn działa na podstawie:

 1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Polsce z dnia 27 maja 2009 r.
 3. Niniejszego dokumentu.

II – Informacje ogólne

 1. Nazwa placówki: Polska Szkoła Społeczna im. Marka Grechuty w Porsgrunn.
 2. Siedziba Szkoły i Przedszkola mieści się w Grønli skole w Porsgrunn – Rønningveien 85 3925 Porsgrunn Norwegia.
 3. Osobą prowadzącą Szkołę i Przedszkole jest Katarzyna Baranowska i Andrzej Rodzeń.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Polskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Telemarku, nr.org. 916634145

III – Organizacja szkoły i przedszkola

§1

 1. Szkoła i przedszkole funkcjonuje w soboty od 2 do 4 razy w miesiącu wg. Planu zajęć.
 2. Szkoła i przedszkole pracuje w godzinach od 09:00 do 14:15 w soboty, dodatkowo od 14:15 do 15:00 jeśli realizowane są zajęcia fakultatywne.
 3. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,5 godziny dziennie.
 4. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy Szkoły i przedszkola może być wydłużany.
 5. Szkoła i przedszkole są nieczynne w dni ustawowo wolne.
 6. Dyrektor placówki może ustalić dwie przerwy wakacyjne w ciągu roku: tydzień w zimie i 2 miesiące w lecie. Terminy przerw dyrektor podaje do wiadomości rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. Dzieci w przedszkolu mogą uczęszczać od 2 do szóstego roku życia. Dzieci w Szkole mogą uczęszczać od 6 do 16 roku życia.

§2

 1. Nabór do Szkoły i przedszkola odbywa się przez cały rok.
 2. Warunkiem zapisania dziecka do Szkoły i przedszkola jest wypełnienie przez rodzica, opiekuna „Karty zgłoszenia” i umowy.

§3

 1. Czesne płatne jest przez 10 miesięcy w roku.
 2. Czesne pobierane jest z góry, do 1 dnia każdego miesiąca. Nie zapłacenie czesnego przez dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy. Nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązania na rzecz Szkoły i przedszkola.

§4

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest przez:

 1. Rodziców w formie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu i Szkole.
 2. Dotacje.
 3. Inne środki

§5

 1. Ilość miejsc w Szkole i przedszkolu zależy od potrzeb Stowarzyszenia.

IV – Działalność edukacyjna

§7

 1. Praca wychowawczo -dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.
 2. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i kart pracy obowiązuje co najmniej przez rok.
 3. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie.
 4. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci.
 5. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

§8

 1. Szkoła i przedszkole oferuje wychowankom zajęcia dodatkowe ruchowe, artystyczne, muzyczne i kulinarne.
 2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 4. Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Szkoły i przedszkola podane do wiadomości rodzicom dzieci.
 5. Dyrektor zapewnia pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć przez nauczyciela.

V – Cele i zadania Szkoły

§9

 1. Szkoła i przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego i programu szkolnego wybranego przez nauczycieli poprzez:
  1. wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
  2. sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
  3. współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez Szkołę i przedszkole w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
  1. zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,
  2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  3. stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielności dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,
  4. rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,
  5. kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  6. wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,
  7. rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8. tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych.
 3. Szczegółowe zadania Szkoły i przedszkola i sposób ich wykonania ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące.

§10

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

 1. dzieci przebywające w Szkole i przedszkolu są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno -wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
 2. dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Szkole i przedszkolu znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz nauczyciela głównego;
 3. nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 4. każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnie, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty;
 5. nauczyciel opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 6. nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
 7. obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura);
 8. w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Szkole i przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 9. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Szkoły i przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
 10. w szkole i przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

§11

 1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających na jej terenie;
 2. obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż., przepisów ruchu drogowego;
 3. wycieczki i spacery poza teren Szkoły i przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci). Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do „dziennika wyjść”.

VI – Prawa i obowiązki

§12

Wychowankowie Szkoły i przedszkola mają obowiązek:

 1. traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
 2. sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce;
 3. szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki;
 4. przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

§13

Każde dziecko uczęszczające do Szkoły i przedszkola ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:

 1. prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania jego godności osobistej,
 5. poszanowania własności, opieki i ochrony,
 6. partnerskiej -przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,
 7. akceptacji i tolerancji jego osoby.

§14

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie statutu,
 2. respektowanie ustaleń właściciela placówki,
 3. poszanowanie godności dziecka,
 4. wzmacnianie wysiłków Szkoły i przedszkola skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,
 5. informowanie nauczycieli i właściciela o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 6. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,
 7. terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu i Szkole.
 8. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§15

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,
  2. uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz właścicielowi wniosków z obserwacji dokonanych na terenie Szkoły i przedszkola.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Szkole i przedszkolu co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§16

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

VII – Nauczyciele

§17

 1. W Szkole i przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami.
 3. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 15 dzieci w podgrupie (liczba ta może ulegać zmianie ze względu na stan zdrowia nauczyciela).
 5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno -wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w szkole i przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
  6. współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  7. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,
  8. współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. realizacja zaleceń właściciela i osób kontrolujących,
  11. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  12. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Szkoły i przedaszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,
  2. uzgodnienia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  3. włączenia ich w życie Szkoły i przedszkola.
 7. Nauczyciele mają prawo do:
  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
  3. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego szkolnego i kart pracy,
  4. swobody wyboru metod realizacji programu,
  5. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
  6. stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
  7. wynagrodzenia za swoją pracę.

VIII – Postanowienia końcowe

§18

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Stowarzyszenia: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
 2. Dyrektor Szkoły i przedszkola może dokonać zmian w statucie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1. września 2016 r.