Regulamin Polskiej Szkoły Społecznej im. Marka Grechuty w Porsgrunn.

§1. Prawa i obowiązki ucznia

01Uczeń ma prawo:

 1. do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań,
 2. do wyrażania własnych opinii, które jednak nie mogą uwłaczać godności innych,
 3. do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i wymaganiami,
 4. do znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 5. do zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
 6. do znajomości wymagań przedmiotowych i zakresu materiału przewidzianego do kontroli/ sprawdzianu,
 7. do kreatywnych, innowacyjnych zajęć,
 8. do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 9. do uzyskania od nauczyciela pomocy w klasie i szkole.

02Uczeń ma obowiązek:

 1. przygotowywać się oraz uważnie i aktywnie brać udział w zajęciach lekcyjnych,
 2. starannie i systematycznie odrabiać zadaną pracę domową,
 3. przygotowywać się oraz uważnie i aktywnie brać udział w zajęciach lekcyjnych,
 4. posiadać i szanować podręcznik,
 5. wykonywać polecenia nauczyciela, okazywać szacunek osobom starszym oraz koleżeńsko odnosić się do innych uczniów,
 6. kulturalnie zachowywać się w czasie lekcji i przerw (nie przekrzykiwać się i nie hałasować, nie biegać, itp.),
 7. przestrzegać porządku i czystości w klasie oraz w szkole (tu m.in. nie ruszać/nie używać przedmiotów należących do norweskich uczniów, a pozostawionych w klasie oraz zmieniać obuwie w szkole),
 8. przebywania na terenie szkoły przez cały czas trwania zajęć i nie oddalania się bez zgody/wiedzy nauczyciela.

03Uczniom zabrania się:

 1. straszenia, stosowania przemocy czy przymusu wobec innych uczniów,
 2. używania na lekcjach telefonów komórkowych oraz innych urządzeń/gier elektronicznych,
 3. straszenia, stosowania przemocy czy przymusu wobec innych uczniów;
  Tu: nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon/grę i wydać go rodzicom po zajęciach;
  Dotyczy to również niebezpiecznych (zdaniem nauczyciela) przedmiotów przyniesionych przez uczniów do szkoły;
 4. wprowadzania do budynku szkoły osób trzecich,
 5. noszenia ubiorów z symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub nawołującymi do postaw nietolerancji.

§2. Prawa i obowiązki rodziców

01Rodzice mają prawo do:

 1. informacji na temat programu nauczania oraz do składania propozycji jego zmian,
 2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,
 3. uczestniczenia w akademiach, uroczystościach, spotkaniach organizowanych przez klasę/szkołę,
 4. zgłaszania do nauczycieli, Dyrekcji szkoły i Zarzadu Stowarzyszenia uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły np. formie ankiet, wypowiedzi na zebraniach itp.

02Rodzice są zobowiązani do:

 1. udzielenia pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 2. współpracy ze szkołą,
 3. śledzenia na bieżąco internetowej strony szkoły i zapoznawania się z pojawiającymi się tam komunikatami,
 4. regularnego i punktualnego przywożenia/przysyłania dziecka na zajęcia oraz do punktualnego odbierania dziecka po zajęciach,
 5. zainteresowania postępami dziecka w nauce,
 6. regularnego i terminowego uiszczania opłaty za szkołę,
 7. pisemnego poinformowania Dyrektora Administracyjnego o ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole,
 8. pisemnego poinformowania wychowawcy oraz Dyrektora Administracyjnego o zmianie adresu, telefonu, e-maila,
 9. pisemnego (mailowo) poinformowania wychowawcy lub sms-em Dyrektora Administracyjnego o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach,
 10. rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o uczęszczanie dziecka do szkoły.

§3. Prawa i obowiązki nauczycieli, i wychowawców klas

01Nauczyciele maja prawo do:

 1. nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrekcją metodami nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i przepisów prawa,
 2. współudziału w formułowaniu programu nauczania i wychowania obowiązującego w szkole,
 3. ustalania zasad zadawania, przeprowadzania i oceniania pracy domowej oraz sprawdzianów ze swojego przedmiotu,
 4. wyboru podręcznika/zeszytu do swojego przedmiotu po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją,
 5. indywidualnych rozmów z dziećmi i rodzicami,
 6. składania do Dyrekcji propozycji zmian dotyczących form działalności i programu szkoły.

02Do obowiązków nauczycieli należy:

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 2. w nauczeniu realizować założenia „Podstawy programowej dla uczniów polskich za granicą” oraz statutowe cele działalności szkoły,
 3. kształtować u uczniów pozytywny obraz Polski oraz demokratyczne postawy moralne i obywatelskie,
 4. stosować się do postanowień Dyrekcji i przestrzegać wyznaczanych terminów,
 5. być przygotowanym do zajęć lekcyjnych i punktualnie je rozpoczynać oraz kończyć,
 6. tak szybko, jak tylko możliwe informować Dyrekcję o chorobie i związaną z tym nieobecnością na zajęciach/spóźnieniu,
 7. w przypadku nieobecności bezwzględnie przesłać konspekt lekcji Dyrekcji lub nauczycielowi zastępującemu, tak aby ewentualne zastępstwo przebiegało płynnie i bez strat w nauczaniu,
 8. dbać o jakość własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 9. natychmiast ingerować w przypadkach mobbingu, wandalizmu, czy innego naruszenia regulaminu szkoły lub ogólnie przyjętych zasad współżycia,
 10. udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i zadbać o dobrą atmosferę w klasie,
 11. uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej.