wzór legitymacji ucznia

Legitymacja ucznia

Uczniowie naszej szkoły są uprawnieni do otrzymania legitymacji ucznia, która uprawnia do zakupu biletów ulgowych:

 • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (dot. biletów jednorazowych i miesięcznych) oraz autobusowego (dot. tylko imiennych biletów miesięcznych),
 • do muzeów,
 • do parków narodowych.

Legitymacje ucznia/nauczyciela są ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).

Jak otrzymać legitymację ucznia?

Rodzic/opiekun prawny powinien złożyć następujący komplet dokumentów przedstawicielowi naszej szkoły:

 1. Wniosek o legitymację ucznia.
 2. Upoważnienie dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji.
 3. Kopia ważnego dokumentu tożsamości dziecka

Deklarując we wniosku polskie obywatelstwo dziecka należy dołączyć kopie polskiego dokumentu tożsamości, deklarując obywatelstwo innego państwa – kopię odpowiedniego paszportu.
Formularze należy wypełnić pismem drukowanym, bez poprawek (w razie pomyłki należy wypełnić nowy formularz).
Szkoła przekazuje kompletne wnioski wraz z wymaganym potwierdzeniem szkoły do konsula w Oslo dwa razy w roku szkolnym. Konsulat ma zgodnie z ustawą 30 dni na wydanie dokumentu.

Legitymacja nauczyciela

Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (dot. biletów jednorazowych i miesięcznych) oraz autobusowego (dot. tylko imiennych biletów miesięcznych),
 • do muzeów,
 • do parków narodowych.

Jak otrzymać legitymację nauczyciela?

Nauczyciel powinien złożyć następujący komplet dokumentów przedstawicielowi naszej szkoły:

 1. Wniosek o legitymację nauczyciela.
 2. Upoważnienie dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji.
 3. Kopia ważnego dokumentu tożsamości

Legitymacje ucznia/nauczyciela wydawane są bezpłatnie.

Więcej informacji na temat legitymacji dostępne jest na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo